28-09-2015

Plan połączenia spółek: Luvena Spółka Akcyjna oraz Luvena TN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 września 2015 roku LUVENA SA oraz LUVENA TM sp. z o.o. uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia. Zgodnie z przyjętym Planem, połączenie spółek nastąpi w trybie przejęcia LUVENY TM sp. z o.o. przez jej jedynego wspólnika – LUVENĘ SA. Stosownie do dyspozycji art. 505 kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się spółek podają do […]

W dniu 22 września 2015 roku LUVENA SA oraz LUVENA TM sp. z o.o. uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia.

Zgodnie z przyjętym Planem, połączenie spółek nastąpi w trybie przejęcia LUVENY TM sp. z o.o. przez jej jedynego wspólnika – LUVENĘ SA.

Stosownie do dyspozycji art. 505 kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się spółek podają do publicznej wiadomości treść dokumentów związanych z planowanym połączeniem.

Niżej wyszczególnione dokumenty będą nieprzerwanie dostępne od dnia 29 września 2015 roku do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.  Dokumenty udostępnione są w plikach w formacie PDF; mogą być otwierane, kopiowane i drukowane.

Plan Połączenia z załącznikami:

Sprawozdania LUVENA SA:

Sprawozdania LUVENA TM sp. z o.o.:

 

26-09-2015

LUVENA z roku na rok coraz wyżej w rankingach najlepszych przedsiębiorstw

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.

25-09-2015

Troska i dbałość LUVENY o środowisko potwierdzona wynikami kontroli WIOŚ

Od 04 do 15 września 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził w LUVENIE niezapowiedzianą kontrolę. Kontrola została podjęta na wniosek Burmistrza Gminy Mosina. Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowych analiz, aby stwierdzić czy występują uciążliwości spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza i czy istnieje zagrożenie środowiska naturalnego. W związku z powyższym WIOŚ podjął kontrolę […]

Od 04 do 15 września 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził w LUVENIE niezapowiedzianą kontrolę.

Kontrola została podjęta na wniosek Burmistrza Gminy Mosina. Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowych analiz, aby stwierdzić czy występują uciążliwości spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza i czy istnieje zagrożenie środowiska naturalnego. W związku z powyższym WIOŚ podjął kontrolę w trybie art. 79 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.,poz.672) tj. bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

W czasie kontroli prowadziliśmy standardową produkcję wyrobów, na wszystkich instalacjach produkcyjnych. WIOŚ w trakcie interwencji przeprowadził kontrolę emitowanych zanieczyszczeń do powietrza z instalacji produkcji superfosfatu oraz instalacji granulacji nawozów metodą talerzową. Pomiary emisji gazów, na zlecenie WIOŚ, wykonało laboratorium posiadające akredytację. Zgodnie z zaleceniami WIOŚ laboratorium wykonało oznaczenie w pobranych próbkach stężenia fluoru i chloru.

Kontrola nie stwierdziła naruszeń i nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza.

Przedstawione wyniki pomiarów wskazują na dotrzymanie warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym udzielonym w dniu 30.04.2014 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego firmie LUVENA S.A.

W tabeli prezentujemy wyniki pomiarów emisji fluoru i chloru wykonane przez akredytowane laboratorium:

Emitor  E-16 : instalacja produkcji superfosfatów

 Emitowana substancja Emisja   uzyskana  z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość   emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor <0,0037 0,125
Chlor <0,0092 0,596

Emitor E-40/1 : instalacja granulacji metodą talerzową

Emitowana   substancja Emisja   uzyskana  z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość   emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor <0,012 0,235
Chlor <0,029 0,831

Zwracamy uwagę na fakt, że uzyskane wyniki świadczą o tym, że nasze wyniki emisji fluoru i chloru są bardzo niskie w porównaniu do dopuszczalnej wielkości emisji określonej w pozwoleniu zintegrowanym.