Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się niniejszymi informacjami:

 

Dla kandydatów na pracowników i współpracowników (dot. w szczególności osób ubiegających się o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), stażystów, praktykantów itp.):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097 , zwana dalej Spółką;
 2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, tj. w szczególności:
  1. na podstawie dobrowolnej, konkretnej świadomej i jednoznacznej zgody, w szczególności na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji a w przypadku kandydata na pracownika, udzielonej w szczególności na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, zwanej dalej „k.p.”., zgodnie z art. 221ak.p. i art. 221b k.p. (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
  2. w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa, a w szczególności w przypadku kandydata na pracownika w związku z art. 221k.p. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
  4. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Pani/Pana, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z wykonywaniem umów z kontrahentami, ochroną i zabezpieczeniem mienia, ustaleniem, rozpatrzeniem, dochodzeniem lub obroną przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym itp.);
 5. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym w Spółce, w przypadku gdy Pani/Pan nie poda swoich danych osobowych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji;
 11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
 12. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

 

Dla pracowników i współpracowników (dot. w szczególności osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), stażystów, praktykantów itp.):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach związanych z zatrudnieniem w Spółce, tj. w szczególności:
    1. na podstawie dobrowolnej, konkretnej świadomej i jednoznacznej Pani/Pana zgody, w szczególności w przypadku zgody pracownika na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 221k.p., udzielonej zgodnie z art. 221a k.p. i art. 221b k.p. oraz rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu Pracy, przepisów ustaw i rozporządzeń wykonawczych o ubezpieczeniach społecznych pracowników a także przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
    2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
    3. w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa, a w szczególności podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w przypadku pracownika w związku z przepisami k.p. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
    4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
    5. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu wykonywania umów z kontrahentami, ochrony i zabezpieczenia mienia, ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia lub obrony przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, firmom windykacyjnym itp.);
   5. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
   6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
    1. w przypadku pracowników – przez cały okres zatrudnienia oraz przez czas określony właściwymi przepisami licząc od dnia zakończenia pracy w Spółce;,
    2. w przypadku współpracowników – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia Spółki lub tych osób, czyli przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została rozwiązana lub wygasła umowa ze Spółką będąca podstawą współpracy, chyba że dłuższy okres wynika z obowiązujących przepisów prawa;
   8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo ich sprostowania;
   9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   10. Podanie przez Panią/Pana danych jest:
    1. w przypadku pracowników – obowiązkiem wynikającym z art. 221k.p. i stanowi warunek zatrudnienia w Spółce;
    2. w przypadku współpracowników – dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy ze Spółką. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką nie będzie możliwa;
   11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
   12. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: e-mail: luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

    

   Dla kontrahentów:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy pomiędzy Panią/Panem/Państwem a Spółką, tj. w szczególności:
    1. na podstawie dobrowolnej, konkretnej świadomej i jednoznacznej Pani/Pana/Państwa zgody, w szczególności w związku ze świadczeniem przez Spółkę na Pani/Pana/Państwa rzecz w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, aktualnie i w przyszłości, informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; świadczenia w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów, aktualnie i w przyszłości telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( 6 ust. 1 lit. a) RODO),
    2. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem a Spółką (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
    3. w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa a w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
    4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana/Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
    5. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana/Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu wykonywania umów z kontrahentami, sporządzania analiz, zestawień i statystyk a także programów czy strategii biznesowych lub personalnych, ochrony i zabezpieczenia mienia, utrzymania kontaktów biznesowych, świadczenia usług marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia lub obrony przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, wywiadowni gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom transportowym itp.);
   5. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana/Państwa właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
   6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   7. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia Spółki lub Pani/Pana/Państwa lub dłuższy, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
   8. posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
   9. Ma Pani/Pan/Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
   10. Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych realizacja umowy pomiędzy Panią/Panem/Państwem a Spółką będzie niemożliwa;
   11. Podane przez Panią/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
   12. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: e-mail: luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

    

   Dla pracowników i współpracowników kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097, zwana dalej Spółką;
   2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Spółce przez kontrahenta Spółki, którego jest Pani/Pan pracownikiem lub współpracownikiem lub którego Pani/Pan reprezentuje, zwanego dalej „kontrahentem”, w związku z wykonywaniem przez Spółkę umowy łączącej Spółkę oraz kontrahenta.
   3. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności na podstawie i w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
    1. wypełniania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
    2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
    3. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana/Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu wykonywania umów pomiędzy Spółką a kontrahentami, ochrony i zabezpieczenia mienia, zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Spółką a kontrahentem, zapewnienia, w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą podmiotami, nawiązania i utrzymania kontaktów biznesowych, świadczenia usług marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia lub obrony przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
   5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, wywiadowni gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom transportowym itp.);
   6. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4) powyżej, nie krócej niż przez okres trwania umowy między Spółką a kontrahentem, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia Spółki lub kontrahenta z tytułu ww. umowy;
   9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
   10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   11. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: e-mail: luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

    

   Dla osób prowadzących korespondencje z LUVENA S.A.:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem korespondencji pomiędzy Panem/Panią a Spółką tj. w szczególności:
    1. w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
    2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
    3. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu wykonywania umów z kontrahentami, sporządzania analiz, zestawień i statystyk a także programów czy strategii biznesowych lub personalnych, ochrony i zabezpieczenia mienia, utrzymania kontaktów biznesowych, świadczenia usług marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia lub obrony przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, wywiadowni gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom transportowym itp.);
   5. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pani/Pana właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;
   6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku, chyba że korespondencja zawiera treści istotne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybraną korespondencję Spółka będzie przechowywać przez okres przedawnienia tych roszczeń, chyba że dłuższy okres wynika z obowiązujących przepisów prawa;
   8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych komunikacja pisemna pomiędzy Panią/Panem a Spółką będzie niemożliwa;
   11. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
   12. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail:  luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

    

   Dla osób odwiedzających teren LUVENA S.A.:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303985, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 483 169,83 zł (opłacony w całości), NIP: 7772337097, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z nadzorem nad mieniem Spółki tj. w szczególności:
    1. w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Spółce w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
    2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d) RODO),
    3. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia mienia, ustalenia, rozpatrzenia, dochodzenia lub obrony przed wszelkimi zgłaszanymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
   4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w szczególności: podmiotom z naszej grupy kapitałowej, nabywcom towarów, usług, rzeczy lub praw, naszym partnerom, a w szczególności tym, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (a w szczególności firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, usługi doradztwa personalnego, obsługę kadrowo-płacową, usługi audytowe lub konsultingowe, bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, wywiadowni gospodarczej, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym dla Spółki usługi ochrony osób i mienia, organom ścigania itp.);
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat i po tym okresie będą usuwane, z tym zastrzeżeniem, że nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania;
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wejścia na teren zakładu Spółki;
   10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie;
   11. Monitoringiem jest objęty cały obszar należący do LUVENA S.A. poczynając od przeprawy przez rozlewisko Warty (most i grobla) z wyłączeniem takich miejsc jak pomieszczenia sanitarne, szatnie stołówki, palarnie;
   12. W celu wykonania swoich praw należy kontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: luvena@luvena.pl, tel. +48 509 809 109 lub poprzez adres korespondencyjny LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1.

    

   Dla akcjonariuszy:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), tel. tel. +48 509 809 109, e-mail: luvena@luvena.pl, ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z realizacją praw korporacyjnych oraz praw z akcji w Spółce na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, firmom świadczącym dla Spółki obsługę kadrowo – płacową);
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia spółki oraz okres dochodzenia roszczeń po zakończeniu jej działalności;
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo ich sprostowania;
   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji praw korporacyjnych i praw z akcji;
   10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.

    

   Dla beneficjentów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO informuję, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), tel. +48 509 809 109, e-mail: luvena@luvena.pl, ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką;
   2. Spółka nie powołała Inspektora Ochrony Danych;
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanych z przyznawaniem ulgowych usług, świadczeń i zapomóg (dalej: świadczenie socjalne) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych na zasadach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz sporządzania rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   4. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (firmom świadczącym dla Spółki usługi informatyczne, firmom świadczących dla Spółki pomoc prawną, firmom świadczącym dla Spółki obsługę kadrowo – płacową);
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar UE);
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez czas określony właściwymi przepisami licząc od dnia zakończenia pracy w Spółce. Jeżeli nie jest Pan/Pani pracownikiem Spółki, okres przechowywania danych wynosi pięć lat od zakończenia roku, w którym zostało przyznane świadczenie socjalne z funduszu;
   7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo ich sprostowania;
   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi warunek przyznania świadczenia socjalnego;
   10. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane automatycznie.