Polityka środowiskowa

Firma „LUVENA S.A.” świadoma swego oddziaływania na środowisko naturalne, deklaruje podjęcie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wszelkich starań, zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

Główny cel Polityki Środowiskowej naszej firmy, jakim jest jak najmniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w procesie realizacji wyrobu. LUVENA Spółka Akcyjna w Luboniu gwarantuje ochronę środowiska naturalnego poprzez skuteczny i ciągle doskonalony System Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z wymaganiami normy PN‑EN ISO 14001. Ochrona środowiska naturalnego realizowana jest poprzez cele cząstkowe:

  • przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z polskich przepisów prawnych oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,
  • podejmowanie ciągłych działań w zakresie poprawy oddziaływania na środowisko naturalne, stanowiących podstawę rozwoju w dążeniu do ciągłego stawania się lepszym,
  • ciągłą poprawę skuteczności działań związanych z kontrolą i zapobieganiem powstawaniu negatywnego wpływu na środowisko poprzez identyfikację znaczących aspektów środowiskowych, ich eliminację lub łagodzenie skutków a także przeciwdziałanie ich powstawaniu,
  • minimalizację odpadów technologicznych oraz prowadzenie bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami poprzez optymalizację procesów produkcji, a także segregację, składowanie i przekazywanie odpadów do przerabiania lub utylizacji,
  • podejmowanie natychmiastowych działań korygujących w przypadku wystąpienia niezgodności w wymaganych parametrach,
  • nadzorowanie prawidłowego przechowywania stosowanych w procesach produkcyjnych substancji chemicznych,
  • racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energią elektryczną i cieplną,
  • przy uruchamianiu zadań inwestycyjnych bądź modernizacyjnych wykorzystywanie nowych dostępnych technik, uwzględniając ekonomiczne i środowiskowe podejście.