Dla akcjonariuszy

02-11-2022

Zmiana w składzie RN od 01.11.2022 r.

Informujemy, że od 01.11.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

Informujemy, że od 01.11.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.
W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

03-10-2022

Zmiana w składzie RN od 01.10.2022 r.

Informujemy, że od 01.10.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Lucynę Juszkis, ze składu RN odwołano p. Beatę Szyniszewską.

Informujemy, że od 01.10.2022 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.
W skład RN powołano p. Lucynę Juszkis, ze składu RN odwołano p. Beatę Szyniszewską.

22-07-2022

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA na 09.08.2022

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2022 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Wybór komisji skrutacyjnej. […]

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2022 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad:

 

  • Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
  • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór komisji skrutacyjnej.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 /2022.
  • Powzięcie uchwały o podziale zysku za okres od 01.05.2021 do 30.04.2022 r.
  • Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 /2022.
  • Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
  • Zamknięcie obrad.