Dla akcjonariuszy

21-09-2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 października 2020 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Przyjęcie porządku obrad. Wybór komisji skrutacyjnej. […]

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
6 października 2020 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 /2020.
 7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019/ 2020.
 8. Udzielenie członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 /2020.
 9. Zmiana liczby członków Zarządu.
 10. Zmiana w składzie Zarządu Spółki.
 11. Powołanie Rady Nadzorczej piątej kadencji.
 12. Zamknięcie obrad.
16-09-2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (czwarte)

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

03-09-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.09.2020 r.

Informujemy, że od 1.09.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Monikę Bartkowiak, ze składu RN odwołano p. Romana Gryczę.

Informujemy, że od 1.09.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Monikę Bartkowiak, ze składu RN odwołano p. Romana Gryczę.